ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 08:09:07 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.4.2017.MR
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:
 
Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie
 
 
 
 
Zamawiający
 
GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KOŁOBRZEGU
ul. Łopuskiego 38
78-100 Kołobrzeg
NIP: 671-15-98-590
 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki nasion trawy do wysiania na boisku piłkarskim w roku 2017 do Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38, w  następującym asortymencie:
 
  •         Mieszanka nasion trawy, w której będą znajdować się co najmniej 2 odmiany życicy trwałej. Trawa powinna się charakteryzować szybkim wzrostem i dużą wytrzymałością umożliwiającą regenerację murawy w jak najkrótszym czasie (np.: uruchomienie boiska po zimie, przerwy między rundami) na boiskach sportowych intensywnie użytkowanych. Oferowana mieszanka powinna tolerować niskie koszenie tj od 22 – 40 mm – orientacyjna ilość zamówienie – 1150 kg
  • Mieszankę nasion trawy, w której będą znajdowały się  nasiona życicy trwałej i wiechliny łąkowej w proporcji 75/25. Trawa powinna charakteryzować się dużą tolerancją na deptanie, silnie się ukorzeniać, umożliwiającą szybką regenerację (np. po przerwie zimowej) i wzrost. Oferowana mieszanka powinna tolerować niskie koszenie tj od 22 – 40 mm - Orientacyjna ilość zamówienia 105 kg.
 
Termin realizacji
 
Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 
Kryterium oceny ofert
         Np.  Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytym: C%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
Sposób przygotowania i składania oferty
 
1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie” lub pocztą elektroniczną na adres (z informacją w temacie e – mail: np.„Dostawa nasion trawy na murawę boisk na stadionie”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2017 r. do godz.12:00.
Informacje
  1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
  2.              Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  3.              Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
  4. Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
  5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu