ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą urządzenia

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-26 08:09:07 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

Kołobrzeg dn. 10.02.2017r.
OS.223.2.2.2.2017.AG
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro na:
Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu wraz z dostawą urządzenia
  1. Zamawiający:
Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711698541
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu , ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg
  1. Adres Zamawiającego:
Ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38
78 – 100 Kołobrzeg
Tel/fax.: 94 355 13 84
 
  1. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Artur Gliszczyński
Tel.:606 307 762 , e-mail:
 
VI. Przedmiot zamówienia:
Zakup zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”.
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu zmywarek do posadzek zasilanych bateryjnie ( 2 szt. ) .Urządzenia będą użytkowane na Basenie Milenium SPA oraz Stadionie Piłkarskim Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
Zmywarka RUBY 45 BT
Szerokość czyszczenia - 450 mm
Szerokość ssawy - 790 mm
Wydajność teoretyczna - 1800 m2 / h
Typ napędu - automat
Nachylenie max. – 2 %
Silnik ssania – 570 W
Zbiornik na czystą wodę – 40 l
Zbiornik zanieczyszczeń- 45 l
Baterie – 24 V,110 Ah
Masa baterii – 78 kg
Poziom bezpieczeństwa – Ipx 3
Poziom hałasu – 67,6 dB(A)
 
Gwarancja min. 24 m-ce
Serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
Dodatkowe obowiązki wykonawcy w związku z realizacją zamówienia -
przeszkolenie czterech pracowników MOSiR w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu
 
V. Termin realizacji i płatność:
do dnia.14.03. 2017 r.
Płatność za usługę będzie następować, na podstawie faktury w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
  1. posiadają osobowość prawną,
  2. są firmą zarejestrowaną w Polsce i prowadzącą działalność na jej terenie,
VII. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100%
 
W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%
 
Algorytm: C= %
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
 
VIII. Termin składania ofert:
Do dnia.21.02.2017 r. do godz. 10.00
Ofertę w formie wypełnionego „Formularza ofertowego” zawierającą łączną cenę brutto dostawy urządzeń z wyposażeniem i warunki gwarancji i serwisu wraz z załącznikiem nr 1  należy składać do dnia.21.02.2017 r. godz.10.00 osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną
na adres a.gliszczynski.@mosir.kolobrzeg.pl
 
 
 
Załączniki:
  1. „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1do wypełnienia
 
 
 
UWAGA: Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny. Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.
Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu