ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 2 (BZP 374102 - 2016)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-24 11:23:26 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
 
Kołobrzeg, 04.01.2017
Numer sprawy A.271.6.2016.KD
OGŁOSZENIE
 
Informacja o unieważnieniu postępowania
na Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu niniejszym zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowania            o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kołobrzegu
.
 
UZASADNIENIE
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 624 840,00 zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100).
               
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Zaoferowane kwoty (brutto)
1.
EKOTRADE Sp. z o.o.
ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Szczecinie
 
Cena oferty:  1 057 450,80 zł
2.
Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN”
Sp. z o.o. ul. Brzozowa 27
75-136 Koszalin
 
Cena oferty: 1 129 101,62 zł
 
Komisja powołana do niniejszego postępowania po dokonaniu otwarcia ofert stwierdziła, że oferta                           z najniższą ceną znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W konsekwencji powyższego zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
 
Mając na uwadze powyższe zasadne jest unieważnienie postępowania w oparciu o wyżej wymienione okoliczności faktyczne i prawne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Katarzyna Dawid – inspektor ds. zarządzania jakością i zamówień publicznych
 
 
« powrót do poprzedniej strony