ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-07-24 11:23:26 przez Dariusz Świąder

Akapit nr - brak tytułu

   Kołobrzeg, 13 stycznia 2017 r.
 
Wyjaśnienia treści SIWZ 2
 
 
Uczestnicy postępowania
 
 
 
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:
 
  1. Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi. Jest na tę chwilę rzeczą oczywistą, że zapis pkt 17 w załączniku nr 1 eliminuje z przetargu wszystkich wykonawców, którzy nie są obecnie członkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa. Wymóg bycia uczestnikiem Zintegrowanego Systemu Ratownictwa na etapie składania oferty w oczywisty sposób faworyzuje jedynie te firmy ochroniarskie, które są obecnie członkiem tego systemu. Jest to oczywiste naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wbrew twierdzeniu zamawiającego akces do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg nie jest tak prosty i oczywisty jakby to wynikało z Państwa odpowiedzi. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że firma, która złoży wniosek o przyłączenie do Systemu zostanie pozytywnie zweryfikowana i włączona do niego. Tym samym stawianie tego wymogu w przetargu w oczywisty sposób narusza przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wczytując się w Państwa uzasadnienie odmowy wykreślenia wymogu z pkt. 17 załącznik nr 1 widać dużą sprzeczność w Państwa argumentach. Skoro bowiem cyt. „Akces o przystąpienie do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego może złożyć każda firma. Ich liczba nie jest ograniczona, brak jest również jakichkolwiek wymogów, co do regionu - miejsca zarejestrowania firmy, aby mogła być włączona do Systemu” to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymóg uczestnictwa w tym systemie był wymagany od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W ten sposób wybrany wykonawca zapewni wam większe bezpieczeństwo, które jak piszecie jest związane z uczestnictwem w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa. Natomiast obecnie stawianie takiego wymogu każdemu wykonawcy, który chce złożyć ofertę w oczywisty sposób ogranicza konkurencję gdyż wykonawcy niebędący włączeni do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa nie mają możliwości akcesu do Systemu w tak krótkim czasie, jaki jest wymagany do złożenia oferty. Dlatego niewątpliwie utrzymanie zapisu pkt 17 załącznika nr 1 faworyzuje jedynie firmy ochroniarskie włączone do Systemu, a eliminuje z przetargu pozostałe firmy ochroniarskie. Nadmienię, że nasza firma nie składa odwołania do KIO na treść SIWZ wyłącznie z tego powodu, że nie są to jedyne środki prawne, jakie wykonawca może podjąć w celu ochrony praw własnych i zasad wolnego i równego rynku zamówień publicznych. Zresztą naruszenie art. 7 ww. Ustawy jest w przedmiotowej sprawie tak oczywiste, że Państwa upór w utrzymaniu tego zapisu jest zupełnie niezrozumiały.
Odp. Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
Po pierwsze artykuł ten na Zamawiającego nakłada obowiązek przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie zaś narzucania zamawiającemu woli wykonawcy w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania.
Pod pojęciami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy rozumieć takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego itp., aby szansę udziału
w postępowaniu miało jak najwięcej podmiotów oferujących jak najszerszy wachlarz usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że uzyskany w ten sposób przedmiot zamówienia spełni oczekiwania i uzasadnione potrzeby zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia nie może więc eliminować z postępowaniu usług adekwatnych co do przeznaczenia i jakości względem wymagań zamawiającego. Oczywiście zasada ta nie sprawia, że zamawiający musi dopuścić wszystkie usługi czy też podmioty, nawet jeśli nie spełniają one jego uzasadnionych wymagań. Działanie takie prowadziłoby do niegospodarności w postaci wydatkowania środków publicznych na produkty czy usługi nieprzydatne lub nie w pełni przydatne zamawiającemu.
Jeśli na rynku działa kilku lub kilkunastu wykonawców, którzy spełniają wymogi postawione przez zamawiającego w SIWZ, to nie można mówić o ograniczaniu konkurencji nawet wówczas, jeśli na rynku działają wykonawcy, którzy nie byliby
w stanie spełnić postawionych wymogów. W takich okolicznościach należy przyjąć, że skoro na rynku funkcjonują podmioty będące w stanie spełnić wymogi zamawiającego, to zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zostaje zachowana. Prawie nigdy nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wszyscy funkcjonujący na rynku wykonawcy będą w stanie spełnić wymogi SIWZ, gdyż nie można oczekiwać od zamawiającego obniżania wymogów ze szkodą dla funkcjonalności i jakości otrzymywanej usługi tylko po to, aby umożliwić spełnienie wymogów udziału
w postępowaniu tym podmiotom, które nie są w stanie uczynić zadość uzasadnionym potrzebom zamawiającego.
Należy podkreślić, że zapewnieniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców służy prawo zamówień publicznych jako całość. Podstawowe narzędzia pozwalające osiągnąć ten cel to:
– zasada jawności postępowania;
– zapewnienie właściwych terminów na składanie ofert;
– zapewnienie możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej;
– obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który nie wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę;
– obowiązek stosowania wymogów udziału w postępowaniu adekwatnych do specyfiki przedmiotu zamówienia.
Ww. obowiązki oraz zasady przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zostały spełnione.
Zamawiający nie jest w stanie opisać przedmiotu zamówienia w taki sposób aby zabezpieczyć swoje potrzeby oraz zapewnić możliwość udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom, co zresztą zauważyła również Krajowa Izba Odwoławcza
w  wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r., KIO 833/13, odniosła się do problematyki wpływu opisu przedmiotu zamówienia na zdolność wykonawców do jego realizacji. Izba zauważyła, że każde doprecyzowanie i uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, przejawiające się chociażby w doprecyzowaniu warunków jego realizacji lub nałożeniu na wykonawcę dodatkowych obowiązków umownych, spowoduje ograniczenie liczby wykonawców zdolnych do realizacji danego przedmiotu zamówienia. Zamawiający pomimo najlepszych chęci nie jest w stanie tak skonstruować opisu przedmiotu zamówienia, aby w pełni odpowiadał on wszystkim wykonawcom działającym na rynku. Poszczególne zapisy w każdym przypadku zawsze będą powodować, że niektórzy
z wykonawców w ogóle nie będą zdolni do realizacji danego przedmiotu zamówienia,
a dla innych realizacja ta będzie potencjalnie trudniejsza lub mniej opłacalna.
Nie można wymagać od zamawiającego, aby konstruował opis przedmiotu zamówienia w celu maksymalizacji zadowolenia wykonawców. Jego zadaniem jest skonstruowanie opisu przedmiotu zamówienia tak, aby uzyskać produkt, usługę lub robotę budowlaną
w jak największym stopniu spełniającą oczekiwania zamawiającego przy jednoczesnym zagwarantowaniu gospodarnego wydawania pieniędzy publicznych.
W związku z powyższym Zamawiający odrzuca wniosek wykonawcy i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
 
 
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.
 
 
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
« powrót do poprzedniej strony