Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Statut

Informacja ogłoszona dnia 2017-06-16 09:32:35 przez Dariusz Świąder

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXVI/483/09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:
 1. Statut zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, będący załącznikiem do uchwały Nr XXVII/348/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 19 października 2004 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, wymieniony w § 2 wymienionej uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Dżega - Matuszczak
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załącznik do uchwały
NR XXXVI/483/09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU
 1. Postanowienia ogólne
  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest zakładem budżetowym będącym jednostką organizacyjną Gminy Miasto Kołobrzeg i działa na podstawie:
   1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
   2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.);
   3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.);
   4. niniejszego Statutu.
  2. Siedzibą Ośrodka jest Kołobrzeg a terenem jego działania obszar Miasta Kołobrzeg.
  3. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta przy pomocy właściwego Wydziału Urzędu Miasta.
 2. Przedmiot działania
  1. Ośrodek realizuje zadania własne i miasta w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności:
   1. administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
   2. wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
   3. eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
   4. udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka na podstawie umów cywilnoprawnych,
   5. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
   6. wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów Ośrodka,
   7. techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
   8. zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
   9. prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem powierzonego Ośrodkowi majątku według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym świadczenie usług hotelowych, wynajem pokoi gościnnych, gastronomii i prowadzenie płatnego parkingu,
   10. organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
   11. ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
   12. uatrakcyjnienie form korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.
  2. Ośrodek zarządza mieniem komunalnym służącym do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 oraz prowadzi działalność remontową i inwestycyjną.
 3. Struktura organizacyjna
  1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz podział przedmiotowego zakresu zadań dla poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalany przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg na wniosek Dyrektora Ośrodka.
  2. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka.
  3. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka.
  4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta Kołobrzeg.
  5. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
  6. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
  7. Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia pracowników w ramach struktury organizacyjnej.
 4. Gospodarka finansowa
  1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przewidzianymi dla zakładów budżetowych.
  2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka.
  3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
  4. Przychodami Ośrodka są:
   1. wpływy z tytułu usług świadczonych dla ludności w zakresie kultury fizycznej i rekreacji,
   2. wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń Ośrodka,
   3. dotacje,
   4. darowizny,
   5. odsetki od środków na rachunku bankowym,
   6. pozostałe przychody.
  5. Ośrodek może otrzymywać z budżetu Miasta Kołobrzeg dotację przedmiotową oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
  6. Ośrodek wpłaca do budżetu Miasta Kołobrzeg nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.
  7. Ośrodek sporządza sprawozdawczość budżetową w terminach i formie określonej dla jednostki sektora finansów publicznych.
  8. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
 5. Postanowienie końcowe
  1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści ,,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu” z podaniem aktualnego adresu siedziby.
  2. Ośrodek używa skrótu „MOSiR w K-gu”.
  3. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego ustalania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Malinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-14 07:58:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-16 09:32:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-16 09:32:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8699 raz(y)