ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: INFORMATYK

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Data udostępnienia: 2019-10-31

Ogłoszono dnia: 2019-10-31

Termin składania dokumentów: 2019-11-12 00:00:00

Nr ogłoszenia: 01.OP.2019

Zlecający: Joanna Malinowska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 j.t.) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na  stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
 1. Jest obywatelem polskim
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią
Pozostałe:
 • wykształcenie minimum średnie o kierunku informatycznym lub praktyk w pracy jako administrator sieci informatycznych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość relacyjnych baz danych MSSQL, MySQL lub analogicznych
 • znajomość podstaw programowania SQL i innych języków programowania, na przykład  Java, C#
 • umiejętność administrowania serwerami Linux
 • dobra znajomość  Windows 7,8,10 itp.,  - na poziomie administratora
 • umiejętność zarządzania i pracy w środowisku Active Directory
 • dobra znajomość języków skryptowych jak np PowerShell
 • znajomość konfiguracji i diagnostyki sieci LAN, protokołów sieciowych TCP/IP, VPN, umiejętność zarządzania routerem, switchem i firewallem
 • znajomość sprzętu PC (montaż, diagnostyka, modernizacja)
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość aplikacji biurowych - MS Office
 • znajomość podstawowych pojęć dotyczących  monitoringu CCTV
 • znajomość regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność twórczego rozwiązywania problemów
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej diagnozy i rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość programów graficznych
 • znajomość regulacji dotyczących przebiegu imprez masowych w kontekście rejestracji systemów kontroli dostępu
 • kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętności interpersonalne
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 • umiejętności pracy w zespole
 • zdolność efektywnej komunikacji

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administrowanie logiczną i fizyczną infrastrukturą informatyczną MOSiR,
 • zapewnienie ciągłości działania Elektronicznego Systemów Obsługi Klienta i Kontroli Dostępu
 • archiwizowanie i kopie zapasowe danych w formie elektronicznej,
 • zabezpieczanie danych i sieci przed wirusami oraz osobami nieupoważnionymi,
 • administrowanie serwerami internetowymi (strona internetowa www.sport.kolobrzeg.pl, bip.mosir.kolobrzeg.pl ,serwer poczty elektronicznej,
 • udostępnianie Internetu w sieci,
 • przygotowanie planów zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zlecanie usług informatycznych (naprawy, konserwacje  itp.),
 • wykonywanie prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby MOSiR, udzielanie pomocy pracownikom MOSiR w obsłudze komputerów i oprogramowania,
 • współtworzenie strategii informatyzacji, polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi MOSiR, a także jej bieżące analizowanie, modyfikowanie, uszczegóławianie lub rozbudowywanie, bieżące śledzenie rynku informatycznego i technologii informatycznych, doradztwo w zakresie usprawnień pracy i korzystania z informacji, pomoc w tworzeniu  arkuszy obliczeniowych, generowaniu raportów z istniejących systemów, tworzeniu innych dokumentów,
 • szkolenie personelu w zakresie obsługi wykorzystywanych systemów informatycznych,
 • ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego, prowadzenie kontroli finansowej gospodarowania środkami publicznymi w zakresie działalności stanowiska, przeprowadzanie kontroli wykorzystywania systemów informatycznych MOSiR,
 • konfiguracja i aktualizacja parametrów systemów sprzedaży
 • zapewnienie ciągłości działania sprzętu drukującego

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej co najmniej 4 h dziennie
 • praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łopuskiego 38

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • cv
 • kwestionariusz osobowy ( do pobrania na stronie )
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( do pobrania na stronie internetowej w przypadku zatrudnienia wymagany jest oryginał zaświadczenia o niekaralności)
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,(do pobrania na stronie)
 • oświadczenie od kandydata własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.)
 • dokumenty potwierdzające staż pracy

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-12 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą
c. Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

Załączniki